RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską PZW na rok 2022 r w moim Kole
Nie jestem członkiem PZW, lub nie opłaciłem jeszcze składki członkowskiej PZW na rok 2022
Wędkarze Okręgu PZW w Zielonej Górze mają prawo korzystania ze zniżek w zakupie zezwoleń wyłącznie po wniesieniu w macierzystym Okręgu rocznej okręgowej składki na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2022

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO

ZAKUP DODATKOWO

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN
 1. System dostępny pod adresem https://www.pzw.gorzow.pl/zezwolenia oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.
 2. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń: jednodniowe, 3-dniowe, 7-dniowe i 14-dniowe z brzegu, roczna opłata za połów ryb ze środka pływającego dla wędkarzy zrzeszonych oraz niezrzeszonych i cudzoziemców, roczna opłata za połów ryb ze środka pływającego + trolling dla wędkarzy zrzeszonych oraz niezrzeszonych i cudzoziemców.
 3. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z:
 4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne:
  • Dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską.
  • Dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską.
  • Dla cudzoziemców zgodnie z przepisami ustawy o rybactwie śródlądowym bez konieczności posiadania karty wędkarskiej.
 5. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line.
  1. płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
 6. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawne Platnosci.pl).
 7. W ramach systemu PayU (dawne Platnosci.pl) obsługiwane są trzy rodzaje płatności:
  1. Kartą płatniczą
  2. Przelewem elektronicznym
  3. Przelewem tradycyjnym
 8. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU (dawne Platnosci.pl) dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 9. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim.
 10. Polityka zwrotów - zakupione e-zezwolenie podlega zwrotowi jedynie w przypadku gdy okres zezwolenia nie został rozpoczęty, w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości zwrotu zakupionego e-zezwolenia. Zwrotu zezwolenia można dokonać osobiście w biurze Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim adres ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wielkopolski, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu : +48 95 7206 130.
 11. Polityka reklamacji- zakupione e-zezwolenie podlega reklamacji w sytuacji gdy połów ryb był niemożliwy z przyczyn zależnych od Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim. Reklamacji można dokonać osobiście w biurze Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim adres ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wielkopolski, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu : +48 95 7206 130.
 12. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim, NIP 599-11-13-385, REGON 011508773, KRS 0000117342, adres ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wielkopolski, lub pod numerem telefonu : +48 95 7206 130.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim adres ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wielkopolski (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www https://www.pzw.gorzow.pl/zezwolenia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez PZW podmiotom trzecim.

UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 /30.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bhpex.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wydania pozwolenia na połów ryb.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w ramach PZW.
 6. Dane pozyskiwane są od osoby której dotyczą.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 6 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 8. Posiada Pani / Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę z tego tytułu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania zezwolenia na połów ryb.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.